Altres polítiques de privacitat

Política de privacitat de la web

 • Política de privacitat de la web

  1. Quina finalitat té aquesta política de protecció de dades personals?

  Aquesta política té per objectiu donar a conèixer la manera com obtenim, tractem i protegim les dades personals que facilites o que recollim a través de la web de (en endavant, el “lloc web” o la “web”) i l’Oficina Virtual (enllaç a l’OV), per mitjà de formularis i/o galetes, perquè puguis decidir lliurement i voluntàriament si vols que les tractem.

  Al web es poden trobar diferents enllaços a plataformes i pàgines gestionades per terceres entitats, en les quals s’ofereixen serveis comuns per a empreses del grup SUEZ, al qual pertany . Aquestes pàgines disposen de la seva pròpia política de privacitat, en què es detalla l’entitat responsable del tractament de les dades i les finalitats d’aquest tractament.

   

  2. Qui és el responsable del tractament de les dades obtingudes a través d’aquest lloc web?

  El responsable del tractament de les dades personals obtingudes a través d’aquest lloc web és (en endavant, “”), amb domicili social al carrer i NIF .

   

  3. Quin tipus de dades recull obtingudes a través d’aquest lloc web, per a què s’utilitzen i quina és la base de legitimació?

  Visitar el web de i navegar per les seves diferents seccions no requereix que es faciliti cap dada de caràcter personal. No obstant això, recollirem determinada informació relacionada amb la navegació que fas (que no sempre ens permetrà identificar l’usuari) mitjançant galetes instal·lades al teu equip. Si us plau, consulta’n més detalls a la nostra política de Cookies.

  L’usuari del web pot efectuar diferents gestions per a les quals caldrà tractar-ne les dades personals:

  (i) Gestions per a les quals no cal que sigui client ni estigui registrat al nostre sistemaper exemple: formular queixes, informar de fraus o d’avaries a la via pública o en algun immoble, presentar reclamacions, fer consultes, etc.

  Segons la gestió que s’ha d’efectuar, i per poder atendre-la correctament, es poden sol·licitar dades identificatives (nom, cognoms i DNI, en alguns casos), dades de contacte (adreça postal, telèfon, adreça electrònica, segons la petició), i altres dades relacionades amb la petició que s’efectua, per exemple: adreça del frau o avaria detectada.

  • Les dades es tractaran amb la finalitat de gestionar la sol·licitud continguda al formulari al qual s’accedeix i que es completa.
  • La base de legitimació és el consentiment donat per l’usuari que les facilita, que es posa en contacte de manera voluntària amb . Aquest consentiment és revocable en tot cas, sense efectes retroactius (és a dir, no afectaria les peticions o les sol·licituds ja tramitades).

  (ii) Gestions al web que tinguin per finalitat donar-se d’alta com a client/abonat del servei, per exemple: petició de connexió, sol·licitud d’alta, canvi de nom o subrogació d’un contracte preexistent.

  Segons la gestió que s’ha d’efectuar, i per poder atendre-la correctament, es sol·licitaran dades identificatives (nom, cognoms i DNI), dades de contacte (adreça postal, telèfon, adreça electrònica, segons la petició), dades relacionades amb l’immoble per al qual se sol·licita el subministrament o el canvi de titularitat (escriptures de propietat, referència cadastral, contracte d’arrendament, etc.), dades de representació (apoderament, en cas que s’actuï en representació d’una altra persona o una persona jurídica) i dades econòmiques (dades bancàries per a la domiciliació de rebuts).

  • Les dades es tractaran amb la finalitat de gestionar l’alta com a client del servei.
  • La base de legitimació és el consentiment donat per l’usuari que les facilita, que es posa en contacte de manera voluntària amb .

  o L’usuari que es relaciona amb per tal de ser client del servei pot trobar més informació sobre el tractament de les seves dades a la política de protecció de dades de clients i usuaris del servei.

  (iii) Gestions al web que requereixen que l’usuari sigui client o abonat del servei o una persona autoritzada pel titular del contracte, per exemple: completar l’autolectura, fer pagament en línia de factures, etc.

  Les dades introduïdes es tractaran amb la finalitat d’efectuar la gestió seleccionada en el marc del seu expedient de contracte per generar els rebuts del servei prestat.

  Si gestiona el pagament en línia de factures, serà dirigit a pàgines gestionades per terceres entitats (banca en línia) que col·laboren amb . Aquestes pàgines disposen de la seva pròpia política de privacitat, en què es detalla l’entitat responsable del tractament de les dades i les finalitats d’aquest tractament.

  tracta les dades a partir del consentiment donat per l’usuari que les facilita, el qual es posa en contacte de manera voluntària amb .

  (iv) Gestions que requereixen necessàriament el registre a l’Oficina Virtual o “Àrea de clients” del web: A través de l’Oficina Virtual, el client pot accedir a les seves dades a l’expedient del contracte i, a més, modificar-les (dades de contacte, dades bancàries, sempre que sigui el titular del compte), introduir dades de lectura del període, activar la factura electrònica, sol·licitar duplicats de factures, activar el pla 12 gotes, entre d’altres.

  Per registrar-se a l’Oficina Virtual, cal que l’usuari sigui client o abonat del servei i que accepti les condicions d’ús que es mostren a l’inici del procés de registre.

  El tractament de les dades a l’espai de l’Oficina Virtual és necessari per gestionar la relació contractual subscrita entre el client i . Els clients de disposen d’informació addicional sobre el tractament de les seves dades personals a la política de protecció de dades de clients i usuaris del servei.

   

  4. Tràmits efectuats per un tercer o en nom d’una empresa i per administradors de finques

  Com a norma general, l’usuari del web, a través dels formularis que hi ha disponibles, facilitarà únicament dades personals de què és titular. No obstant això, s’admetrà que l’usuari faciliti dades d’un tercer sempre que (i) hagi obtingut les dades de manera lícita; (ii) disposi d’autorització i hagi informat l’afectat, si escau, del tràmit o la consulta que efectuarà.

  Els tràmits i les consultes que es facin a través del web els ha d’efectuar l’usuari en nom propi. Com a excepció del que s’ha indicat anteriorment, es poden fer gestions en nom de tercers en cas de:

  • Persona amb l’autorització expressa del titular.
  • Representants o persones de contacte de persones jurídiques que actuïn en nom d’aquestes.
  • Administradors de finques degudament col·legiats, que actuïn en nom de comunitats de propietaris i altres clients.

  Les dades personals dels representants, les persones de contacte i els administradors de finques es tractaran, a partir de l’interès legítim (d’acord amb el que disposa l’article 19 de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals), amb l’única finalitat de gestionar la petició efectuada en nom d’un tercer.

  En cas que les dades personals aportades pertanyin a un tercer, qui les facilita garanteix que ha informat aquest tercer d’aquesta política de privadesa i que n’ha obtingut l’autorització per facilitar les seves dades a amb les finalitats assenyalades. Igualment, garanteix que les dades aportades són exactes i actualitzades, i és responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

   

  5. Qui pot accedir a les dades personals facilitades a a través d’aquest lloc web?

  utilitza prestadors de serveis per a la realització d’algunes tasques pròpies del contracte que, si escau, han d’accedir a les dades d’usuaris per poder efectuar la gestió que sol·licita. Aquests prestadors tenen la condició d’encarregats del tractament i únicament tractaran les dades personals conforme a les instruccions de . En cap cas no podran utilitzar les dades personals de l’usuari per a finalitats pròpies o diferents de les detallades en aquesta política.

  disposa dels serveis de Microsoft Ireland Operations Limited per emmagatzemar informació diversa a Microsoft Azure, entre la qual hi pot haver les teves dades personals. Microsoft Ireland Operations Limited pot subcontractar part d’aquestes tasques a Microsoft Corporation, ubicada als EUA. Ara bé, en cas que es produeixi una transferència internacional de dades a Microsoft Corporation, aquesta és lícita, ja que s’han establert les garanties adequades per protegir les teves dades personals. En aquest sentit, Microsoft Corporation (i) està adherida al Privacy Shield i (ii) l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha considerat que les transferències fetes amb destinació a aquella són lícites tenint en compte certes condicions.

   

  6. A qui comuniquem les teves dades?

  , basant-se en l’interès legítim, pot transmetre les teves dades personals dins el Grup SUEZ per a finalitats administratives. (Considerant 48 del RGPD).

  Fora del supòsit anterior, NOMBREEMPRESA% no comunica les dades personals recollides mitjançant aquest lloc web a tercers, llevat que ho consentis expressament o per complir una obligació legal.

  Quan calgui el teu consentiment per comunicar les teves dades personals a tercers, als formularis de recollida de dades t’informarem de la finalitat del tractament, de les dades objecte de comunicació, així com de la identitat o els sectors d’activitat dels possibles cessionaris de les teves dades personals.

  sí que podria estar obligada a comunicar en alguns casos dades d’usuaris, es tracti o no de clients, a les administracions competents titulars de serveis o de conceptes tributaris associats als serveis que presta quan se li requereixin amb aquesta finalitat, quan la comunicació sigui necessària per atendre la sol·licitud o la consulta, o quan sigui necessari per gestionar judicialment una situació de frau.

  En particular, està obligada a comunicar les dades personals dels seus clients a determinades administracions, tal com es detalla a l’apartat 7 (“A qui comuniquem les teves dades?”) de la política de protecció de dades de clients i usuaris del servei.

   

  7. Durant quant de temps conservem les teves dades?

  Les dades dels clients es conservaran mentre es mantingui la relació contractual, per poder gestionar-la adequadament. Un cop finalitzada aquesta relació (transcorreguts els terminis de l’operació de cobrament de rebuts pendents i resolts els conflictes oberts en relació amb el servei), hem de conservar les teves dades degudament bloquejades durant un període addicional en què hi pot haver qualsevol responsabilitat derivada dels serveis prestats o dels tractaments realitzats.

  Les dades de no clients facilitades per altres gestions (consultes, comunicacions de fraus, etc.) es conservaran durant el temps que calgui per gestionar la teva sol·licitud, més un període addicional a l’efecte d’atendre les possibles responsabilitats legals que en derivin.

  En cas que hagis autoritzat l’enviament de comunicacions comercials, mantindrem les teves dades fins al moment en què ens indiquis que vols deixar de rebre les nostres ofertes, fins i tot encara que hagis finalitzat la relació contractual amb nosaltres.

   

  8. Quins són els teus drets en matèria de protecció de dades i com pots exercir-los?

  La llei reconeix, en cas que n’hagis atorgat el consentiment, el dret a poder retirar-lo en qualsevol moment, així com a poder exercir els drets següents en matèria de protecció de dades:

  DRET

  CONTINGUT

  Accés

  Pots consultar quines dades personals estan incloses a les bases de dades de .

  Rectificació

  Pots modificar les teves dades personals si són inexactes o incompletes.

  Oposició Sol·licitar que no tractem les teves dades personals per a algunes finalitats concretes.

  Supressió

  Pots sol·licitar que eliminem les teves dades personals.

  Limitació del tractament

  Pots sol·licitar la limitació al tractament de les teves dades en els casos següents:

  -Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les teves dades.

  -Quan el tractament és il·lícit, però t’oposes a la supressió de les teves dades.

  -Quan no necessiti tractar les teves dades, però les necessitis per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

  -Quan t’hagis oposat al tractament de les teves dades per al compliment d’una missió en interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els teus.

  Portabilitat

  Pots rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagis facilitat, així com transmetre-les a un altre responsable.

   

  Per exercir els drets anteriors o revocar el consentiment prestat,n’hi ha prou que ens enviïs la sol·licitud per qualsevol dels mitjans següents:

  • Per correu postal a l’adreça: .
  • Mitjançant l’apartat “Contacta” del nuestre web.
  • Registrant la teva sol·licitud a qualsevol de les nostres oficines del servei.

  Caldrà aportar una fotocòpia del DNI o document equivalent que acrediti la identitat i sigui considerat vàlid en dret. En cas que s’actuï mitjançant representació legal, s’haurà d’aportar, a més, el DNI i un document acreditatiu de la representació.

  A més, a s’ha nomenat un delegat de protecció de dades amb qui pots posar-te en contacte si tens qualsevol dubte o queixa en matèria de protecció de dades. Pots posar-te en contacte amb el delegat de protecció de dades per qualsevol dels mitjans següents:

  • Adreça electrònica: protecciondedatos@aguasdetorremolinos.es
  • Correu postal: A/A del delegat de protecció de dades.

  La teva reclamació s’investigarà de manera confidencial i rebrà una resposta del nostre delegat de protecció de dades.

  En tot cas, com a afectat o interessat, pots presentar una denúncia davant l’autoritat de protecció de dades competent, en aquest cas, .

   

  9. Xarxes socials

  Com a norma general, els perfils corporatius de a les xarxes socials (Twitter, Facebook, etc.) tenen un caràcter merament informatiu. Si ens facilites dades a través de missatges privats en xarxes socials amb motiu d’una consulta o una petició feta per aquest mitjà, les dades personals facilitades seran utilitzades exclusivament per atendre la petició efectuada, en els termes que s’exposen en aquesta política. Recordem que no has d’incloure dades personals teves o de tercers (com ara adreces electròniques, nom, telèfon de contracte, etc.) als missatges oberts en cap xarxa social. Si no estàs segur si el teu missatge pot ser llegit o no per tercers, et recomanem que et posis en contacte amb nosaltres per un altre canal.

   

  10. WhatsApp Business (en cas que aquesta opció estigui disponible en aquest lloc web)

   disposa d’un servei de missatgeria instantània mitjançant WhatsApp Business. Les finalitats d’aquest servei s’esmenten en l’apartat 3 d’aquesta política. L’ús de WhatsApp per part de l’usuari està subjecte a les condicions del servei de WhatsApp Business.